Splošni pogoji nagradne igre Hood Burger, »Osvoji levo in desno«.

Splošno

Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre v promocijske namene z naslovom Hood Burger, »Osvoji levo in desno«. Organizator nagradne igre je podjetje Palta d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra poteka od 5. 8. 2019 do vključno 18.8. 2019.

Pogoji in način sodelovanja v nagradni igri

Kdo lahko sodeluje

Fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletni udeleženec nagradne igre mora za sodelovanje pridobiti soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov ali skrbnikov. Organizator nagradne igre takšno soglasje preverja najpozneje ob podelitvi nagrade. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Palta d.o.o. V nagradni igri je mogoče sodelovati na naslednji način:

  1. Sodelovanje s pravilno izpolnjenim letakom, ki ga prejmete ob nakupu v katerikoli poslovalnici Hood Burger.

  2. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče tudi brez nakupa, in sicer tako, da posameznik na naslov info@hoodburger.si z zadevo »Hood Burger« pošlje dopis v obsegu 400-500 znakov brez presledkov. Dopis mora vsebovati tudi sledeče osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, telefonsko številko, elektronski naslov in naslov prebivališča. V nagradni igri sodelujejo vsi, ki bodo poslali dopis v obdobju od 5. 8. 2019 do 18. 8. 2019. Vsi dopisi, ki bodo prispeli po zaključku trajanja nagradne igre, se ne bodo več upoštevali. Na ta način lahko posameznik sodeluje le enkrat.

Seznam vseh nagrajencev bo objavljen na spletni strani Hood Burger (www.hoodburger.si)

Žrebanje

Žrebanje ni javno in bo izvedeno v prostorih organizatorja nagradne igre. Žrebanje bo potekalo 27. 8. 2019, ko bodo do 16. ure objavljeni tudi nagrajenci. Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, izloči iz sodelovanja v nagradni igri. Zapisnik žrebanja nagradne igre se hrani pri organizatorju nagradne igre.

Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani Hood Burger (www.hoodburger.si).

Nagrade

Organizator bo v žrebanju podelil 4x par superg Air Force One, ki so porisane v slogu Hood Burgerja.  

Obvestila nagrajencem in prevzem nagrad

Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščen preko njegovega email naslova. Nagrajenec nagrado po predhodnem dogovoru z organizatorjem prevzame v eni izmed poslovalnic Hood Burger v roku, ki bo določen v obvestilu o izžrebani nagradi. V kolikor organizator nagradne igre s strani nagrajenca v roku dveh dni po obvestilu ne prejme povratne

informacije o prevzemu nagrade se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej nagradniigri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 

- se pojavi utemeljen dvom istovetnost podatkov udeleženca ali 

- se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je izžreban v nasprotju s temi pravili ali 

- se tudi po obvestilu izžrebancem le-ta ne odzovejo na prevzem nagrade oziroma se ne odzovejo v roku določenem v tem členu, glede na navodila organizatorja nagradne igre. Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade. Vsak nagrajenec lahko prejme nagrado le enkrat. Vrednost nagrad ni izplačljiva v gotovini.

Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1,Uradni list RS št. 94/2007). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih, ter za druge trženjske namene. Sodelujoča oseba soglaša, da se njeni podatki v primeru, da prejme nagrado, objavijo v medijih. Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v prvem odstavku in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer po e-pošti ali pisno na naslov organizatorja.

Končne določbe

Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na

spletni strani Hood Burger (www.hoodburger.si) na dan žrebanja. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Nagradna igra ni sponzorirana, vodena, spodbujena s strani Facebooka.

Palta d.o.o.
Ljubljana, 31. 8. 2019